ಉಡುಪಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಕೋ-ಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಲಿ., ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿ

Get in Touch

Head Office
Our Address
Near Kinnimulki bus stop, Kinnimulki,
Udupi - 576101
Our Phone
0820 - 2535002, 0820 - 2520009
+91 9353032165
Our Email
utics.udupi@gmail.com